תקנון

לייעוץ מקצועי השאירו פרטים

הלקוחות מספרים

חדש באתר

                                                             תקנון שימוש באתר
 
מי אנחנו ?
חברת איזיטק מו"פ (2008) בע"מ (להלן : "החברה") מנהלת פורטל משפטי שנועד להציג מידע כללי בתחומי המשפט לציבור בצורה פשוטה ומובנת (להלן : "הפורטל או האתר").
 
הפורטל מאפשר למשתמש שצריך טיפול משפטי להתחבר אל עו"ד העוסק בתחום המשפטי הנדרש.
 
האתר אינו מספק שירות משפטי ואינו נותן יעוץ משפטי אישי, אולם הוא מכוון ומחבר משתמש לעו"ד בתחום המקצועי שנדרש יעוץ משפטי.
 
אנו מכבדים את הפרטיות שלכם ומתחייבים להגן על הפרטיות של המתעניינים והמשתמשים בשירותי הפורטל המשפטי. התקנון מפרט את הנהלים שלנו ביחס לאיסוף, שימוש וחשיפה של המידע שלכם  באמצעות השימוש במידע אשר בפורטל המשפטי שלנו ו/או בקורסים הדיגטליים (להלן: "השירותים").
אנו ממליצים לכם לקרוא את התקנון בעיון בכדי לקבל החלטות מושכלות.
על ידי השימוש במידע ו/או בשירותים של הפורטל המשפטי, אתם מסכימים לתנאים של התקנון וכן למדיניות הפרטיות כפי שתעודכן מפעם לפעם.
 
מדיניות לגבי רכישת שירותים ומוצרים
הפעולות המתבצעות באתר יהיו אך ורק למטרת קבלת מידע כללי והכוונה לנותן שירות מתאים. אין לעשות שימוש באתר לכל מטרה אחרת.

בעלות ושמירה על זכויות
האתר מכיל חומרים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה שלשמה נוצר האתר. החברה מתירה למשתמש "להוריד" (download) נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי. היתר זה, כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.
המשתמש מתחייב שלא להעלות
(UPLOAD) לאתר כל מידע מכל סוג ומין שהוא, המפר את זכויות היוצרים, סימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או חומר פורנוגראפי ו/או חומר שיש בו חשש ללשון הרע וכו'. העלה המשתמש מידע ו/או חומר כאמור לעיל, מתחייב הוא לשפות את החברה  ו/או מי מטעמה ו/או את מפעילי האתר בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט), שייגרמו להם כתוצאה מהתנהגותו הבלתי ראויה של המשתמש, הנזכרת לעיל.


מדיניות לגבי הרשמה לרשימת התפוצה של הפורטל
ההרשמה לרשימת תפוצה של הפורטל מהווה הסכמה במעשה שלך כמשתמש ברשימה לקבל ולנהוג לפי תקנון זה, היות והנך נרשם לקהילה שמנהל הפורטל ומעוניין בידע ובכלים שמוצעים בקהילה.
הצדדים מסכימים כי מילוי פרטיו של המשתמש בטופס ההרשמה לרשימת התפוצה של הפורטל (להלן: "ההרשמה") מהווה הסכמה לקבל הודעות וחומרים מסוגים שונים מהחברה ובניהם מידע בנושא שיווק מוצרים ושירותים.
היות והמשתמש מעוניין בקבלת מידע מסוגים שונים מן החברה והוספת המילים "פרסומת" בכותרת המייל תקשה על כך, בשל סינון אוטומטי במערכות הדואר, מוסכם על הצדדים כי לא יחולו על ההודעות הדרישות לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (להלן : "חוק התקשורת") לגבי ציון סוג המסר כגון: "פרסומת" או "תעמולה" או "תרומה" בהודעה הנשלחת. לאור הסכמת הצדדים כאמור הפורטל יהא רשאי לשלוח למשתמש הודעות בלא ציון סוג המסר.
הצדדים מסכימים כי לאחר ההרשמה בדף נחיתה ו/או באתר, לא יהא הפורטל חייב לציין בהודעות את כל פרטי המידע לגבי השולח המפורטים בחוק התקשורת לאור ההכרות והקשר בין הצדדים.
הצדדים מסכימים כי הודעות הכוללות מידע בלבד, אינן פרסומת לפי הגדרתה של פרסומת בחוק התקשורת לעניין שליחת דיוור כמותי. בהתאם להגדרה זו לא יהא המשתמש זכאי לפיצוי כלשהו בגין הודעות מידע בלבד שנשלחו אליו.

דרך ההסרה מרשימת תפוצה
הצדדים מסכימים כי למרות האמור בחוק התקשורת, דרך הסרת המשתמש מרשימת התפוצה תהא על ידי שימוש בקישור ההסרה שמופיע בהודעה, או על ידי שליחת הודעה המבקשת הסרה לכתובת המייל שקבע הפורטל ולא על ידי שליחת הודעה בפקס או בדרך אחרת.
הצדדים מסכימים כי בשל הסכמת הצדדים לגבי דרך ההסרה מרשימת התפוצה, הפורטל לא יידרש להוסיף להודעות דואר ו/או להודעות טקסט את אפשרויות ההסרה הנוספות לפי חוק התקשורת.
 
הגבלת סכומי הפיצוי בהתאם לתקנון
הצדדים מסכימים כי המשתמש אינו זכאי לפיצוי העונשי לפי חוק התקשורת עבור אגירת הודעות בלא ליתן הודעה על הוצאתו מרשימת התפוצה, ולכן יהא זכאי אך ורק לפיצוי בסכום כולל של עד 2000 ₪ לגבי כל ההודעות שאגר בטרם בקש את הסרתו מרשימת התפוצה.
הצדדים מסכימים כי הרשמה מצד המשתמש תוך התחזות לאדם אחר ומתן פרטים כוזבים מהווה הפרת פרטיות של הפורטל והחברה, וכן עבירה פלילית של התחזות והחברה תהא זכאית לפיצוי כספי לפי הדין בגין הפרת הפרטיות.
הצדדים מסכימים כי במקרה של הרשמה מצד המשתמש תוך התחזות לאדם אחר, המשתמש לא יהא זכאי לפיצוי כספי על פי חוק התקשורת ו/או לפי חוק הגנת הפרטיות.
הצדדים מסכימים כי רשימת התפוצה בכל אמצעי אלקטרוני שונה כגון מספר סלולרי, כתובת ברשת פייסבוק או ברשת חברתית דומה אחרת, קבוצת וואטסאפ וכו' הינה רשימה נפרדת מרשימת הדיוור במייל. המשתמש רשאי להפסיק לקבל מסרים ברשימה אחת ולהמשיך בשנייה.  בהתאם בקשת הסרה מרשימה אחת אינה חלה על הרשימה השנייה ובמידה וברצון המשתמש להפסיק לקבל מסרים מהחברה יש לבצע הסרה מכל אחת מהרשימות בנפרד. 
הנך מאשר, כי אף אם הנך סבור שלא נרשמת בעבר לרשימת התפוצה של או חלה טעות ופרטיך השתרבבו לרשימת תפוצה כזו או אחרת, או קיבלת דואר פרסומי מכל סיבה אחרת שהיא, הרי שכל מייל שתקבל ושלא תישלח התראה לפורטל  כנגד שליחתו בתוך שבועיים מהיום שבו נשלח אליך, או כל מייל שלא נפתח על ידך, יחשב כמייל אשר הוסכם על קבלתו וחל ויתור על כל תביעה ו/או טענה לגביו ואינו מהווה טרדה ו/או כל עוולה אחרת מבחינתך.

הסתמכות על מידע ויעוץ כללי
המשתמש מבין כי כל המידע והתכנים המוצגים על ידי הפורטל בכל אמצעי התקשורת כולל מוצרים וקורסים אינטרנטיים, תכנים במסגרת ליווי אישי, סדנאות, קורסים פרונטליים או כל שירות ומוצר אחר הינם תכנים כלליים בלבד, ובהתאם על המשתמש לבחור את המידע והתכנים המתאימים לגביו, ולהפעיל שיקול דעת בשימוש שיעשה במידע.
המשתמש מקבל עליו את מלוא האחריות לבחירת דרך הפעולה לפי המידע ולתוצאות בחירות אלה לגביו ולגבי צדדים שלישיים, ובהתאם לא יעלה כל טענה כלפיי הפורטל או החברה בעניין התכנים.
המשתמש מסיר מן הפורטל והחברה כל אחריות לדרך השימוש שיעשה המשתמש במידע ובתכנים, וכן מסיר מן הפורטל והחברה כל האחריות לתוצאות שימוש זה הן כלפיי המשתמש והן כלפי צדדים שלישיים.
המידע המוצג על ידי הפורטל  הוא מידע כללי בלבד וכל שימוש או הסתמכות עליו נעשה על אחריות המשתמש בלבד. אין המידע המקצועי ו/או הכללי שמציג הפורטל  תחליף ליעוץ מקצועי על ידי אנשי מקצוע בכדי להתאים את הנאמר לנסיבות המיוחדות של המשתמש.
בכל מקרה שיופנה משתמש לעו"ד מתאים הרי שיתקשר בהסכם שירות מיוחד בינו לבין עו"ד שאינו בידיעת או בשליטת הפורטל.
הפורטל לא יהא אחראי בכל דרך לשירות ו/או לפעולות שיבצע עו"ד אליו הופנה המשתמש במסגרת השירות המשפטי או בכל מסגרת אחרת.
המשתמש מסיר מן הפורטל והחברה כל אחריות לדרך ההתקשרות בינו לבין עו"ד וכן מסיר מן הפורטל והחברה כל האחריות לתוצאות התקשרות זו הן כלפיי המשתמש והן כלפי צדדים שלישיים.
המשתמש מתחייב שלא יבוא בכל טענה או תביעה כלפי הפורטל או החברה בעקבות תהליך הקישור בינו לבין עו"ד כזה או אחר או בעקבות הפעולות שנקט אותו עו"ד.

מדיניות הצגת תכנים מסחריים
הפורטל עשוי להציב באתר תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.
הפורטל  לא ישא בכל אחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו באתר מטעם צדדים שלישיים.
הפורטל אינו כותב, בודק, מוודא או עורך את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים.
כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם. הפורטל  איננו צד לכל עיסקה כזו, ולא ישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותן.